ادامه مجموعه داده های تصویر، بارگذارهای داده و تبدیل ها در Pytorch

ادامه مجموعه داده های تصویر، بارگذارهای داده و تبدیل ها در Pytorch موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پایتون وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار…