نحوه شبیه سازی سنسور اولتراسونیک HC-SR04 در پروتئوس با آردوینو نانو

نحوه شبیه سازی سنسور اولتراسونیک HC-SR04 در پروتئوس با آردوینو نانو موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پروتئوس  وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار پروتئوس گام…

سطح پیشرفته – طراحی زیر مدار برای طراحی اولیه (جلسه17)

سطح پیشرفته – طراحی زیر مدار برای طراحی اولیه (جلسه17) موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پروتئوس  وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار پروتئوس گام های…

سطح پیشرفته – روش های ارائه شده برای کاهش حجم سیم کشی مدارات(جلسه15)

سطح پیشرفته – روش های ارائه شده برای کاهش حجم سیم کشی مدارات(جلسه15) موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پروتئوس  وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم…

سطح پیشرفته – آموزش ریختن کد هگز در میکرو کنترلرها به کمک به مثال ساده(جلسه14)

سطح پیشرفته – آموزش ریختن کد هگز در میکرو کنترلرها به کمک به مثال ساده(جلسه14) موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پروتئوس  وظیفه ی خود می داند که در راستای…

سطح مقدماتی – تحلیل انواع مدارات منطقی و دیجیتال – بخش دوم(جلسه13)

سطح مقدماتی – تحلیل انواع مدارات منطقی و دیجیتال– بخش دوم(جلسه13) موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پروتئوس  وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار پروتئوس…

سطح مقدماتی – تحلیل انواع مدارات منطقی و دیجیتال(جلسه12)

سطح مقدماتی – تحلیل انواع مدارات منطقی و دیجیتال(جلسه12) موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های پروتئوس  وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار پروتئوس گام های…