هر آن چه برای دستور کپی (Copy)، انتقال (Move) و چرخش (Rotate) در اتوکد باید بدانید!(جلسه5)

دستور کپی (Copy)، انتقال (Move) و چرخش (Rotate) در اتوکد موسسه پایا پروژه به عنوان متصدی انجام پروژه های اتوکد  وظیفه ی خود می داند که در راستای آموزش نرم افزار اتوکد گام های…